janivisofficesupplies

เครื่องตอกบัตร อัลฟ่า-ไทม์ ALPHA-TIME ALP-6150 MA

฿13900.00 ฿12510.00
คุณสมบัติเครื่อง 1.เครื่องบันทึกเวลากลไกการทำงานขนาดกะทัดรัดเพียบพรอมไปดวยการทำงานเต็มรูปแบบ2.กลไกการทำงานที่คุณไว้วางใจได้แนว
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : -ALPHA time
  • รหัสสินค้า : 002532

รายละเอียดสินค้า เครื่องตอกบัตร อัลฟ่า-ไทม์ ALPHA-TIME ALP-6150 MA

แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ + แผงเสียบบัตร 50 ช่อง 1 แผง

คุณสมบัติเครื่อง

 

1.  เครื่องบันทึกเวลากลไกการทำงานขนาดกะทัดรัดเพียบพรอมไปดวยการทำงาน

    เต็มรูปแบบ

2.  กลไกการทำงานที่คุณไว้วางใจได้แนวนอน

3.  มีปฏิทินต่อเนื่อง ปรับวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อถึงสิ้นเดือน สามารถปรับวัน เดือน ปี

    อัตโนมัติเมื่อข้ามปี

4.  พิมพได 6ชองพรอมจัดตำแหนงอัตโนมัติสำหรับเวลาเขาและออก

5.  การใชงานสะดวกและงาย สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการทำงานไดถีง 50แบบ

6.  พิมพชดเชยเวลาอัตโนมัติในกรณีไฟฟาขัดของ

7.  แบตเตอร์รี่สำรองถึง 36ชั่วโมงสำหรับกรณีไฟฟาขัดของ

8.  คำสั่งการทำงานสำหรับฤดูรอน

9.  รูปแบบการพิมพแนวตั้ง พิมพได 6ชองตอสัปดาห

10. คำสั่งเสริมใหตั้งรอบวันที่จายเงินเดือนได

11. ระบบเก็บขอมูลการตั้งโปรแกรมนานถึง 3ป โดยไมตองตั้งโปรแกรมใหมภายหลัง

     การเปลี่ยนแบตเตอรี่

12. เครื่องทุกรุนไดรับสัญลักษณ CE เปนไปตามมาตรฐาน EMC และ LV

 

ข้อมูลทางเทคนิค

-           กระแสไฟ :        AC110 / 220 V 50 / 60 Hz

-           เงื่อนไขการติดตั้ง : ต้องรองรับอุณหภูมิเครื่องขณะทำงาน 0 – 40ํC

    และความชื้น 40 – 90 % ได้

-               การกินไฟ : ปกติ 2 W / สูงสุดไม่เกิน 48 W

-           กลไกการพิมพ์ : วงล้อพิมพ์เรซิ่น ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

-               ขนาดเครื่อง (ก * ย * ส) : 210 * 180 * 210มม.

-               น้ำหนัก : ประมาณ 6.5กก.

-               ขนาดบัตรบันทึกเวลา (ก * ย) : 87 * 187มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

 

-           การแสดงวันที่ – เวลาด้วยเข็มเป็น Analog

 

-           มีเสียงกระดิ่งเตือนแบบเพลง

 

    และต่อออกภายนอกได้

 

-               พิมพ์ได้ 2สี    

 

-               มีแบตเตอรี่สำรอง